שלום אורח

נשמח לשמוע מכם...

תודה!

מָשׁוֹב

מדיניות פרטיות

מי אנחנו:

 

כתובת האתר שלנו היא: https://klaftoosh.com.

 

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש. אנו בקלפטוש KLAFTOOSH ("אנו", "קלפטוש", "KLAFTOOSH", "החברה", "המפעילה"), מתייחסים בכבוד לפרטיותכם ומחויבים לשמור ולהגן על המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיכם. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוגיו השונים של המידע שנאסף, אופן השימוש בו וכן הדרך בה אתם, כנושא המידע, יכולים לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו כמפורט להלן. אם אינכם מסכימים לתנאי הפרטיות המופיעים להלן, בבקשה חדלו מעשות שימוש כלשהו באתר לאלתר. האמור במסמך זה מנוסח בלשון רבים מטעמי נוחות, והינו מיועד אף לפרט, לנשים וגברים כאחד.

כללי

בעת השימוש באתר www.klaftoosh.com (לרבות הדומיינים (Domains) המשניים, כגון, אך לא מוגבל לכך, עמוד הלינקדין, אינסטגרם ועמוד הפייסבוק  – להלן: "האתר") ו/או במסגרת ההתקשרות שלכם מול קלפטוש, אתם מסכימים לכך שאנו נאסוף, נשמור ונשתמש במידע אודותיכם באופן המתואר במדיניות פרטיות זו ומסכימים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע הנאסף על ידי קלפטוש או נמסר לנו על ידיכם או מי מטעמכם, במסגרת השימוש שלכם באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אתכם ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות, אך לא מוגבל ל – שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון נייד, כתובת דואר-אלקטרוני, תחומי עניין, מידע נוסף בעת יצירת קשר, תכתובת שלכם מולנו, וכיוצא באלו.

כידוע אין לכם כל חובה על פי חוק למסור המידע האישי לקלפטוש ומסירת המידע האישי ע"י נעשית מרצונכם החופשי ובהסכמתכם המלאה. אך הגם שאין כל חובה כזו וזו בחירה שלכם, ללא מסירת המידע אנו לא נוכל להציע לכם את השירותים הכלולים באתר, כולם או חלקם, ו/או לא תוכלו לעשות שימוש בכל האפשרויות, התכנים או המידע המוצעים דרך האתר. על כן ע"י שימוש באתר אתם מודעים לכך ומסכימים הלכה למעשה למסירת מידע זה ולשימוש בו כאמור במדיניות פרטיות זו. חלק מהמידע שנאסף אודותיכם במסגרת השימוש שלכם באתר ו/או ההתקשרות שלכם מול החברה אינו מזהה אתכם אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיכם האישיים. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה: זמן שהות באתר, פרסומות שראיתם / קראתם באתר, העמודים שבהם צפיתם ומשך הזמן שצפיתם בהם, השירותים שעניינו אתכם, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פניתם ועוד.

מאגר המידע והשימוש בו:

המידע שייאסף אודותיכם יישמר במאגר המידע של החברה ("מאגר המידע") ע"י שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה במסגרת האתר ובכלל, אתם מסכימים למדיניות פרטיות זו וכי מידע אודותיכם יישמר וינוהל במאגר המידע של החברה כאמור בהתאם למדיניות פרטיות זו ולדין. השימוש במידע שבמאגר המידע יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ובהתאם לחוק, למטרות המפורטות במסמך מדיניות פרטיות זה על מכלול חלקיו.

המידע האישי אודותיכם יישמר במאגר המידע, בין היתר, למטרות הבאות: כדי לאפשר לכם להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע, יצירת קשר אתכם בדבר סטטוס הזמנותיכם ואספקת המוצרים שהזמנתם, לגבות תשלום, לספק תמיכה ולטפל בפניותיכם, בקשותיכם, הצעותיכם או בתלונותיכם; רישום לניוזלטרים (Newsletters), דיוור פרסומי ככל ותאשרו זאת, כדי לזהות אתכם במהלך כניסות חוזרות שלכם לאתר ולעמודים הטעונים הרשמה באתר וכיוצא באלו. שימו לב, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אתכם אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: התאמה של תכנים, שיפורם ושיפור השירותים המוצעים באתר, שירותים ופרסומות המוצגים באתר; לימוד אופן השימוש באתר, בשירותים ובתכנים המוצעים דרכו וכיוצא בפעולות אלו.

מידע מצטבר ובלתי אישי:

החברה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. החברה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, החברה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, החברה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר והמוצרים הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

מסירת מידע לצד שלישי:

בלא הסכמתכם אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע שנאסף אודותיכם בגין שימוש באתר ו/או במסגרת השירותים שאנו נותנים, למעט במקרים הבאים: על פי בקשה מפורשת שלכם ו/או אישור מפורש שלכם, על מנת לספק למשתמש את המוצרים שהזמין, ובמקרה כאמור פרטי המשלוח שמסר המשתמש יועברו לחברת שליחויות ככל וההזמנה תסופק באמצעות שליח, במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין, במקרה בו המפעילה תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין, על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של החברה, על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, החברה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר מאמינה החברה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת, על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של החברה, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים, בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי החברה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה של פירוק ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיכם את הוראות מדיניות פרטיות זו; לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות קשורות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. אנו לא נחשוף בפני אותם גורמים על דעתנו את זהותכם ללא הסכמתכם. על מנת לספק למשתמש את המוצרים שהזמין, ובמקרה כאמור פרטי המשלוח שמסר המשתמש יועברו לחברת שליחויות ככל וההזמנה תסופק באמצעות שליח;

כמו כן, המידע שלכם עשוי לעבור לגורמים מחוץ לישראל. אנו עשויים להעביר, לאחסן ולעבד את המידע שלכם במדינות מחוץ לישראל, אך ורק במידה ומדינות אלו עומדות בדרישות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001 כך שפרטיותכם לא תפגע כתוצאה מהעברת מידע זה. אנא שימו לב כי המידע שלכם עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד על ידינו בכל מדינה אחרת בה אנו או נותני השירותים שלנו מחזיקים שרתים, ועל ידי שימוש באתר אתם מסכימים לכל העברת מידע כזו. ככל ואנו נבצע העברת המידע האישי שלכם אל מחוץ לגבולות המדינה אנו נעשה זאת בהתאם להוראות החוק המתאימות תוך הגנה ראויה על המידע הפרטי שלכם. אנו נשמור את המידע שלכם כל עוד הוא נחוץ כדי לממש את המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, בהתאם להסכמתכם ו/או אם כך נדרש על פי חוק. אנו נשמור את המידע האישי שלכם רק כל עוד הוא נחוץ למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ו/או על פי חוק (אף אם מדובר בתקופה ארוכה יותר, ככל ונצטרך לכך ו/או החוק מתיר זאת, נוכל לשמור המידע בהתאם). ככל ולא תהיה לנו כבר מטרה לגיטימית מתמשכת (עסקית, חוקית, הגנתית או אחרת) לעבד את המידע האישי שלכם, החברה תמחק את רכיבי המידע בהם אין צורך ותהפוך אותם לאנונימיים. ככל והדבר לא יהיה אפשרי, החברה תשמור בצורה מאובטחת את המידע האישי שלכם ואף תבודד אותו מכל גישה של גורם ו/או מערכת המבצעת עיבוד נוסף של המידע עד למחיקה אפשרית.

"עוגיות" Cookies ושימוש בטכנולוגית איסוף:

ע"י שימוש באתר אתם מאשרים כי אתם יודעים שהחברה עשויה לעשות שימוש ב Cookies- ומאשרים לחברה לעשות שימוש ב-Cookies  לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר הכולל בין היתר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלכם באתר ולצרכי אבטחת מידע. החברה אף עשויה להיעזר בCookies  שמקורן לא באתר החברה, אלא אף בצדדים שלישיים, בהם חברות שונות ורשתות חברתיות (לרבות לינקדין, אינסטגרם, פייסבוק וכו') המחזיקים מידע אודות פעילותכם השונה ברשת, בדגש על פעילות צרכנית. עוגיות הן קבצי טקסט ותוכנה שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. העוגיות עשויות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרתם, משך הזמן ששהיתם באתר בכלל ובכל דף בפרט, מהיכן הגעתם אל האתר (לינק וכו'), מידע שאתם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר הן ע"י חיפוש במנוע החיפוש באתר והן בדרכים אחרות, ועוד. דפדפנים שונים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies  ע"י עדכון ההגדרות, יחד עם זאת שימו לב, באתרים רבים נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים, ופעמים הדבר מונע גישה לחלוטין לאתרים שונים. אנו עשויים להתיר לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות באתר. חלק מהמודעות בהן אתם עשויים לצפות בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהם, גורמים אלה מציבים Cookies במחשבכם ובמכשירים אחרים כגון טלפונים חכמים. ה Cookies-מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשתם. השימוש שגורמים אלה עושים ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות שלנו.

החברה עשויה אף לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, המפעילה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג המפעילה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה. אנו רשאים לעשות שימוש בשירות שיווק מחדש רימרקטינג (Remarketing) על מנת להציג פרסומים רלוונטיים ומותאמים לגולשים שכבר ביקרו באתר (פעם אחת ומעלה). באמצעות שימוש ברימרקטינג עשויים גולשים כאמור לצפות במודעות טקסט, מודעות תמונה, סרטונים וכלי מדיה נוספים שלנו באתר של צדדים שלישיים, ובכלל זה ברשת החברתית פייסבוק ובאתרי חברת גוגל (דוגמת יו-טיוב), רשת התצוגה של גוגל (GDN – Google Display Network) ו/או באמצעות פרסום בכלים ובכלל זה אדוורדס (Adwords) ו/או אדסנס (Adsense) ו/או תכניות וכלים מקבילים וכיוצא באלו.

משלוח דברי פרסומת:

אנו מאפשרים לכם להירשם לקבלת עדכונים אודות מוצרים ופעילויות, ערכות העשרה ולימוד, דברי פרסומות וכו' (להלן: "הדיוור"). ע"י מסירת הפרטים שלכם באתר כחלק מהפעילות המסחרית השוטפת, אתם מאשרים לנו לדוור לכם את אלו בהתאם לחוק (בין ע"י אישור ישיר מכם ובין לפי סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת, בזק ושידורים, התשס"ח – להלן: "חוק התקשורת"). ככל ואינכם חפצים בכך, אנא פנו אלינו באימייל Info@klaftoosh.com ואנו נדאג שלא תקבלו דיוורים אלו. כל פעילות הדיוור שלנו נעשית לפי כדין ובפרט לפי חוק התקשורת.

אבטחת מידע:

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים ומומלצים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, לא חוקית וכיוצא באלו, אין הם מעניקים בטחון מוחלט שכן הדבר כיום לא אפשרי. לכן, אנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו ובתוך כך המידע שלכם. על כן ובהתאם, על ידי שימוש באתר אתם מאשרים כי אתם מודעים למגבלות אלו ומסכימים לשימוש באתר, ולא תהיה לכם שום תלונה כלפי החברה ו/או מי מטעמה במידה ומידע כלשהו אודותיכם ו/או אודות פעילותכם באתר זה יעבור לצד ג' בעקבות פריצה ו/או התקפה על שרתי האתר ו/או בעקבות פרצת אבטחה ו/או תקלה טכנית וכיוצא באלו.

זכות לעיין במידע:

במשפט הישראלי הזכות לעיון במידע עליכם מעוגנת בחוק הגנת הפרטיות. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות") כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו (שיופה כוחו בכתב) או על ידי אפוטרופוס, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא שאינו תקין, נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע ו/או למחקו חלקית או באופן מלא. ככל ובעל מאגר המידע מסרב לבקשה, עליו לעדכן על כך המבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. כמו כן, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליכם (היינו פניה ממוקדת אשר מופיע בה שם, ואשר יש ברקע לה יש פילוחים ספציפיים שונים כגון גיל, אזור מגורים וכו'), הרי אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע לאלתר. ככל ותרצו לפנות בעניין זה, פנו אלינו באימייל בכתובת Info@klaftoosh.com.

שינויים במדיניות הפרטיות:

מדיניות הפרטיות הינה דינמית ומושפעת מהנסיבות ומהרגולציה המפתחת בנושא. בהתאם, אנו רשאים לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, אפשר ותפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 10 ימים לפני כניסתם לתוקף. ככל ויבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת הרי שהשינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתכם למדיניות המתוקנת, בין אם ראיתם באתר שלנו את פרסום השינוי הצפוי (כלל ופורסם) ובין אם לאו. אם אינכם מסכימים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליכם לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר לאלתר בבקשה. אנחנו ממליצים לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת בכדי להישאר מעודכנים. אתם מצהירים שאתם אחראים לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת ולהיות מודעים לשינויים שכן מרגע פרסומם הם מחייבים אתכם לאלתר. תכני האתר, כולם או חלקם, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות גורמי וכלי תרגום שונים, תכני האתר לרבות תנאי מדיניות הפרטיות בנוסחם בעברית בלבד מחייבים החברה. תרגומם לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד, ואיננו מחייב אותנו כלל ועיקר.

אם יש לכם שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנכם מוזמנים לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: Info@klaftoosh.com ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליכם תוך זמן סביר ולהשיב לכם באופן מסודר וברור.

מדיניות הפרטיות עודכנה לאחרונה ביום: 15.06.2021

התחל שיחה בוואטסאפ
צריך עזרה?
בואו דברו איתנו :-)